Захворювання гепатобіліарної системи (біохімічні показники і короткий аналіз)

Для оцінювання ураження гепатоцитів застосовують п'ять ос­новних клініко-біохімічних досліджень:
  • індикатори цілісності клітин — цитолізу;
  • індикатори екскреторної здатності та холестазу;
  • індикатори функціональної активності печінки;
  • індикатори мезенхімально-запального синдрому;
  • індикатори вірусних захворювань.

Індикатори цитолізу

Залежно від ступеня пошкодження гепатоцитів у плазму крові потрапляє певна кількість клітинних ферментів. Рівень порушен­ня проникності плазматичних мембран гепатоцитів визначають за активністю в сироватці крові таких цитоплазматичних ферментів, як аспартатамінотрансфераза (АсАТ), аланінамінотрансфераза (АлАТ), лактатдегідрогеназа (ЛДГ4, ЛДГ5). їх зростання притаман­не захворюванням запального характеру.
Про деструкцію субклітинних структур гепатоцитів свідчить висока активність у сироватці крові глутаматдегідрогенази (ГлДГ) і мітохондріальної аспартатамінотрансферази(мАсАТ), які в нормі містяться в матриксі мітохондрій. їх зростання в плазмі крові вла­стиве захворюванням із проявами некрозу.
Надзвичайно високі показники внутрішньоклітинних фер­ментів (понад 1000 од/л) визначають при гострому вірусному гепа­титі, медикаментозних, токсичних та алкогольних ураженнях пе­чінки, аутоімунних процесах, при ішемії печінки.

Індикатори холестазу

Порушення екскреторної функції печінки оцінюють за вмістом у сироватці крові кон'югованого білірубіну та жовчних кислот, уробіліногену в сечі, тобто тих речовин, які в нормі повинні виво­дитися з жовчю. Явища внутрішньопечінкового холес­тазу, реактивні зміни епітелію жовчовивідних шляхів відображає посилення в крові активності лужної фосфатази (ЛФ), у-глутамат-транспептидази (у-ГТП), 5-нуклеотидази, лейцинамінопептидази (ЛАП), які є ферментами ендотелію жовчних проток.
Підвищення активності цих ферментів у крові спостерігають при гострих медикаментозних ураженнях печінки, первинному біліарному цирозі, первинному склерозивному холангіті тощо.
Морфологічні зміни в жовчовивідних проточках, які супровод­жуються зростанням активності в сироватці крові ЛФ, ЛАП і у-глутамінотранспептидази (у-ГТ), можуть також свідчити про наявність інфільтративних неопластичних захворювань. При токсичних ура­женнях, спричинених, наприклад, вживанням алкоголю, лікарсь­ких засобів, часто збільшується рівень у-ГТП, який вказує на сти­муляцію активності мікросомних ферментів.

Дослідження функціональної активності печінки

Про зниження синтетичних процесів у гепатоцитах свідчать гіпоальбумінемія, гіпохолестеринемія, низька активність у крові холінестерази (ХЕ), зниження протромбінового часу, зниження фібриногену, інгібування синтезу лецитинхолестеринацилтрансферази (ЛХАТ) і зростання вмісту вільного холестерину. Ці показ­ники є корисними прогностичними маркерами при хронічних за середньої тяжкості, тяжкий). Шкала дає змогу класифікувати за­хворювання за стадіями достатньої компенсації (клас А: 5— 6 балів), помірної компенсації (клас В: 7—9 балів) і декомпенсова­ного захворювання (клас С; 10—15 балів) (табл. 1-6).

Таблиця 1 Критерії оцінки тяжкості цирозу

Показники і симптоми, які оцінюють
Шкала специфічної оцінки
1 бал
2 бали
3 бали
Печінкова енцефалопатія
Немає
Ступінь 1—2: помірні порушен­ня — сонливість, з якої пацієнта легко виводять
Ступінь 3—4: вира­жена сплутаність сві­домості від сонливос­ті (проте реагує на біль/голос) до кома­тозного стану
Асцит
Немає
Помірний
Середньої вираженості
Рівень загального
білірубіну
(мкмоль/л)
Менше 35
35—50
менше 50
Первинний біліарний цироз
Менше 70
70—140
більше 170
Альбумін сироватки (г/л)
Більше 35
28—35
Менше 28
Індекс ПЧ
Менше 1,4
1,4—2,0
Більше 2,0
На скільки секунд подовжується ПЧ
1—4
4—10
більше 10
У хворих на первинний біліарний цироз для кожного бала мож­на використовувати вищі рівні білірубінемії в сироватці ніж при інших захворюваннях.

Таблиця 2. Діагностика уражень печінки фармацевтичними пре­паратами

Тип ураження
АлАТ
ЛФ
АлАТ/ЛФ
Гепатоцелюлярний
 Менше 2
норма
Менше 5
Холестатичний
Норма
Менше 2
Менше 2
Змішаний
Більше/рівне 2
Більше/рівне 2
2—5


Таблиця 3. Вміст малонового діальдегіду (МДА) та дієнових кон'югатів (ДК) у хворих з ураженнями гепатобіліарної системи (A.A. Давидов, 1998)

Група обстежених
Вміст МДА
Вміст ДК
В еритро­цитах, мкмоль/1 г Hb
У плазмі крові, мкМ
В еритро­цитах, мкмоль/1 г Hb
У плазмі крові, мкМ
Донори (норма)
0,92 ± 0,09
9,58 ±0,2
0,36 ± 0,08
21,66 ±0,6
Жирова дистрофія печінки
1,7 ±0,13
14,69 ±0,70
2,27 ±0,7
36,6 ± 2,64
Хронічний персис- туючий гепатит
1,4 ±0,1
14,7 ±0,59
2,08 ±0,55
44,4 ± 4,3
Хронічний активний гепатит
1,2 ±0,09
17,08 ± 1,9
1,41 ±0,35
34,08 ± 5,05
Цироз печінки
1,7 ±0,2
15,66 ±0,9
3,07 ±0,35
40,3 ± 3,07

Таблиця 4. Вміст продуктів пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ) у крові хворих з хронічними гепатитами (Т. Д. Звягінцева, 1998)

Показники
Норма
Хронічний гепатит
Дієнові кон'югати (мкмоль/мл)
0,03 ± 0,008
0,1 ±0,02
Трієнові кон'югати (мкмоль/мл)
0,044 ± 0,009
0,011 ±0,001
Оксодієнові (мкмоль/мл)
0,101 ±0,016
0,068 ± 0,001
Тетраєнові (Д/мл)
1,95 ±0,39
0,44 ± 0,04
МДА (нмоль/мл)
270 ±14,6
168 ± 24

Таблиця 5. Зміни показників ПОЛ та антиоксидантна система (АОС) сироватки крові хворих на виразкову хворобу дванадцятипа­лої кишки (Н.М. Воронич і співавт., 1998)

Показники
Контрольна група
Хворі
МДА (мкМ/мл)
98,92 ± 4,82
139,58 ±5,1
ДК (од Еумл)
1,46 ±0,44
4,30 ±1,37
ЗАОС % (загальна антиоксидантна система)
80,55 ±2,76
82,82 ± 1,16
Активність каталази (відн. од.)
9,61 ± 1,6
4,66 ± 0,59
Церулоплазмін (ум. од.)
20,91 ± 1,68
5,77 ± 1,4
Трансферин (ум. од.)
0,16 ±0,04
0,17 ±0,03

Таблиця 6. Зміни показників ПОЛ та АОС сироватки крові хворих з хронічними захворюваннями печінки (М.Ф. Тимочко і співавт., 1998)

Показники
Контрольна група
Хронічний гепатит
Декомпенсовані форми цирозу
Малоновий діальдегід (мкМ/мл)
104 ±3,1
158,7 ±3,4
65,37 ±0,67
Дієнові кон'югати (од. Е/мл)
2,1 ±0,1
4± 0,3
2,82 ±0,03
Пероксидаза МО 1/1000
285,5 ±6,3
392,4 ± 18,2
311,8± 1,7
Каталаза (мкМ Н202/мл х год)
1,01 ±0,03
0,81 ±0,003
1,34 ±0,12


Немає коментарів :

Дописати коментар